پيامبر گرامي اسلام(ص) فرمود: “اينان جزء شهدا هستند و از مقام ايشان برخوردارند:

1- شخصي که در راه خدا کشته شود؛
2- هر کس که در راه خدا بميرد؛
3- هر کس که به خاطر بيماري طاعون فوت شود؛
4- هر کس که در شکم مادر بميرد؛
5-هر کس که در آب غرق شود؛
6-هر کس که براي دفاع از جان خود کارزار کند تا کشته شود؛
7- هر کس که در راه دفاع از مال خود کشته شود؛
8-هر کس که در راه دفاع از خانه‏اش قتال کننده کشته شود؛
9- هر کس که با طهارت (وضو) بخوابد و همان شب بميرد”

 

آثار الصادقين، ج 10، ص 77 - 81.

 

اشتراک گذاری این مطلب!
کلیدواژه ها: مقام شهید
   یکشنبه 6 اسفند 1396نظر دهید »

سوال:

برای پاک شدن کف پا در صورت داشتن عین نجاست، چه مقدار باید راه برویم؟

پاسخ:

آیات عظام: امام، صافی، مکارم، بهجت، فاضل، گلپایگانی و اراکی:

مقداری که عین نجاست از بین برود و بهتر است مقدار پانزده قدم یا بیشتر باشد.

آیات عظام: رهبری، سیستانی، وحید، زنجانی، نوری، خویی و تبریزی:

مقداری که عین نجاست از بین برود و بهتر است مقدار پانزده ذراع (تقریبا ده قدم) یا بیشتر برود.

—————

منبع: توضیح المسائل 16 مرجع، ج 1، م 185؛ رهبری: رساله آموزشی، ج 1، ص 46، مورد دوم زمین.

 بر گرفته از کتاب «احکام کاربردی؛ نجاسات و مطهرات»، اسماعیل زارعی، ص 60.

 

اشتراک گذاری این مطلب!
   یکشنبه 6 اسفند 1396نظر دهید »

ﺭﻭﺯﯼ، ﺁﺩﻡ ﻧﺎﺩﺍﻧﯽ ﻛﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ ﺩﺍﺷﺖ، ﺑﻪ « ﺍﻓﻼﻃﻮﻥ» ﻛﻪ ﻣﺮﺩﯼ ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪ ﺑﻮﺩ، ﮔﻔﺖ: ” ﺍﯼ ﺍﻓﻼﻃﻮﻥ، ﺗﻮ ﻣﺮﺩ ﺯﺷﺘﯽ ﻫﺴﺘﯽ”. 

ﺍﻓﻼﻃﻮﻥ ﮔﻔﺖ: « ﻋﯿﺒﯽ ﻛﻪ ﺑﻮﺩ ﮔﻔﺘﯽ ﻭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﯼ، ﺍﻣﺎ ﺁﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺩﺍﺭﻡ، ﻫﻤﻪ ﻫﻨﺮ ﺍﺳﺖ، ﻭﻟﯽ ﺗﻮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﯽ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺒﯿﻨﯽ. ﻫﻨﺮ ﺗﻮ، ﺗﻨﻬﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺮﻓﯽ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﯽ، ﺑﻘﯿﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻮ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﻋﯿﺐ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺯﺷﺘﯽ.

ﺑﺪﺍﻥ ﻛﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﮔﻔﺘﻦ ﺗﻮ، ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺁﯾﻨﻪ ﺩﯾﺪﻩ ﺑﻮﺩﻡ ﻭ ﺑﻪ ﺯﺷﺘﯽ ﺻﻮﺭﺕ ﺧﻮﺩﻡ ﭘﯽ ﺑﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻡ. ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺳﻌﯽ ﻛﺮﺩﻡ ﻭﺟﻮﺩﻡ ﺭﺍ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺧﻮﺑﯽ ﻭ ﺩﺍﻧﺶ ﻛﻨﻢ ﺗﺎ ﺩﻭ ﺯﺷﺘﯽ ﺩﺭ ﯾﻚ ﺟﺎ ﺟﻤﻊ ﻧﺸﻮﺩ. ﺗﻮ ﻣﺮﺩﯼ ﺯﯾﺒﺎﺭﻭ ﻫﺴﺘﯽ، ﺍﻣﺎ ﺳﻌﯽ ﻛﻦ ﺑﺎ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻭ ﻛﺎﺭﻫﺎﯼ ﺯﺷﺖ ﺧﻮﺩ، ﺍﯾﻦ ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ ﺭﺍﺑﻪ ﺯﺷﺘﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻜﻨﯽ”.
ﺑﺰﺭﮔﻮﺍﺭ ﻣﺮﺩﯼ
ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﺭﻭﺯﯼ ﻣﺮﺩﯼ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﻓﯿﻠﺴﻮﻑ ﺑﺰﺭﮒ ﺍﻓﻼﻃﻮﻥ ﺁﻣﺪ ﻭ ﻧﺸﺴﺖ ﻭ ﺍﺯ ﻫﺮ ﻧﻮﻉ ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ. ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ: « ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻓﻼﻥ ﻣﺮﺩ ﺍﺯ ﺗﻮ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺧﻮﺏ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺍﻓﻼﻃﻮﻥ ﻋﺠﺐ ﺑﺰﺭﮔﻮﺍﺭ ﻣﺮﺩﯼ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻫﺮﮔﺰ ﮐﺴﯽ ﭼﻮﻥ ﺍﻭ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.»
ﺍﻓﻼﻃﻮﻥ ﭼﻮﻥ ﺍﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺑﺸﻨﯿﺪ ﺳﺮ ﻓﺮﻭﺩ ﺑﺮﺩ ﻭ ﺳﺨﺖ ﺩﻟﺘﻨﮓ ﺷﺪ.
ﺁﻥ ﻣﺮﺩ ﮔﻔﺖ:« ﺍﯼ ﺣﮑﯿﻢ! ﺍﺯ ﻣﻦ ﺗﻮ ﺭﺍ ﭼﻪ ﺭﻧﺞ ﺁﻣﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺩﻟﺘﻨﮓ ﺷﺪﯼ؟»
ﺍﻓﻼﻃﻮﻥ ﭘﺎﺳﺦ ﺩﺍﺩ:« ﺍﯼ ﺧﻮﺍﺟﻪ! ﻣﺮﺍ ﺍﺯ ﺗﻮ ﺭﻧﺠﯽ ﻧﺮﺳﯿﺪ. ﻭﻟﯽ ﻣﺼﯿﺒﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺟﺎﻫﻠﯽ ﻣﺮﺍ ﺳﺘﺎﯾﺶ ﮐﻨﺪ ﻭ ﮐﺎﺭ ﻣﻦ ﺍﻭ ﺭﺍ ﭘﺴﻨﺪﯾﺪﻩ ﺁﯾﺪ؟ ﻧﺪﺍﻧﻢ ﮐﺪﺍﻡ ﮐﺎﺭ ﺟﺎﻫﻼﻧﻪ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻡ ﮐﻪ ﺍﻭ ﺧﻮﺷﺶ ﺁﻣﺪﻩ ﻭ ﻣﺮﺍ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺁﻥ ﺳﺘﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.

ادامه »

   یکشنبه 6 اسفند 1396نظر دهید »

   

[اگر بعضی] مراسم ازدواج را طورى برگزار كنند كه قشر عظيمى از مردم احساس كنند دستشان نمیرسد، نمیتوانند، دخترها در خانه بمانند، پسرها نامتأهل بمانند، اينها هم گناه است.
اين گناهها را بايد بفهميم. ما گناههاى کوچک را مدنظر قرار میدهيم، گناه‌هاى بزرگ را فراموش میكنيم.


رهبرانقلاب ۸۱/۷/۲۹

اشتراک گذاری این مطلب!
   شنبه 5 اسفند 1396نظر دهید »

۵ اسفند روز بزرگداشت دانشمند شهير امامي “خواجه نصيرالدين طوسي”

  

ابوجعفر محمدبن محمد معروف به خواجه نصيرالدين طوسي و ملقب به استاد البشر و محقق طوسي در سال 597 ق در طوس به دنيا آمد. وي در ابتدا علوم عقلي و نقلي و حكمت مشاء را آموخت و در سال‏هاي بعد رياضيات، فقه، فلسفه، نجوم و ادبيات را خواند به طوري كه در علوم روز به تبحر و استادي تمام رسيد. وي چند سال پس از واقعه حمله سپاهيان چنگيزخان مغول، به قلعه اسماعيليه پناه برد و در آن‏جا نيز از تاليف و نگارش باز نايستاد. با غلبه سپاه مغول بر اسماعيليان، خواجه نصيرالدين به خدمت هلاكوخان مغول پيوست و با استفاده از نفوذ خود، از كشتار مردم و دانشمندان و تخريب آثار فرهنگي و علمي و غارت شهرها و روستاها جلوگيري نمود. پس از فتح بغداد و سقوط عباسيان، خواجه نصير ماموريت يافت تا رصدخانه مراغه را ترتيب دهد. او جماعتي از رياضي‏دانان بزرگ گردآورد و كار احداث رصدخانه را در سال 657 ق آغاز كرد. خواجه، با اين كار، عالمان بزرگ زمان را كه پراكنده بودند در يك مكان، جمع كرد و همچنين كتابخانه‏اي عظيم در محل رصدخانه مراغه احداث نمود. اين عالم سترگ براي تهيه كتاب‏هاي مورد نظر، كتبي از بغداد، شام و شمال آفريقا و اطراف و اكناف ايران فراهم نمود و كتابخانه‏اي با بيش از چهارصد هزار جلد كتاب، ايجاد كرد. عمر خواجه از اين پس در خدمات علمي گذشت. خواجه نصيرالدين، يكي از بزرگ‏ترين بنيانگذاران كلام شيعه و پيشاهنگ بزرگ فلسفه مشّاء بود و ضمن تاييد حكمت ابن‏سينا، به شرح مشكلات اشارات پرداخت. وي همچنين آثار متعددي را در علوم مختلف به نگارش درآورد كه اخلاق ناصري، تجريد العقايد، ذيج ايلخاني، اوصاف الاشراف، اساسُ الاقتباس و تذكره نصيريه و بيش از شصت اثر ديگر در اصول دين، اخلاق، منطق، هندسه، هيئت، نجوم و عروض و شعر از آن جمله‏اند. خواجه نصيرالدين سرانجام در سال 672 در 75 سالگي، شانزده سال پس از تاسيس رصدخانه درگذشت و در كاظمين به خاك سپرده شد.

 

اشتراک گذاری این مطلب!
   شنبه 5 اسفند 1396نظر دهید »

  

تاریخ برهنگی با تاریخ سلطۀ صهیونیست‌ها بر جوامع مسیحی همگام است.

مروجان بی‌حجابی در تمام جهان، بنگاه‌های رسانه‌ای و هنری صهیونیست‌ها هستند.

اگر بدانیم چه رابطه‌ای بین نظام سلطه و ترویج فرهنگ بی‌حجابی است، آن‌گاه از حجاب به عنوان سلاحی در برابر بردگی دفاع خواهیم کرد.

 

 علیرضا پناهیان

 

اشتراک گذاری این مطلب!
کلیدواژه ها: حجاب
   شنبه 5 اسفند 1396نظر دهید »

آیت الله العظمی فاضل لنکرانی(ره):
“من پنجاه سال است دارم اسلام می خوانم،بگذاریدخلاصه اش‌را
بگویم،واجباتت را انجام بده، به جای مستحبات،تا می توانی به کار مردم برس…اشتراک گذاری این مطلب!
کلیدواژه ها: خدمت به خلق
   شنبه 5 اسفند 1396نظر دهید »


هنگامی که انوشیروان خواست ایوان کاخ مدائن را بسازد دستور داد زمین های اطراف آن را خریداری کنند.

زمین های اطراف از صاحبانش خریداری شد، مگر پیرزنی که امتناع ورزید و گفت:
من همسایگی شاهنشاه انوشیروان را به تمام عالم نمی فروشم…

انوشیروان سخن او را پسندید و گفت:
خانه ی پیرزن در جای خودش باقی باشد و آنگاه ساختمان او را محکم و با دوام کرد ایوان را محیط بر آن ساخت. اهل آن نواحی آنجا را خانه ی پیرزن نامیدند.
گویند هر روز دود از آشپزخانه پیرزن بر دیوارهای کنده کاری شده زیبای عمارت مینشست و هر صبح و عصر گاوش از روی فرش های ایوان گذر می کرد و غلامان شکایت به شاهنشاه بردند اما وی گفت هر چه خراب شد دوباره از نو تعمیر کنید!
گویند قیصر روم سفیری به ایران فرستاد و وقتی سفیر به مدائن آمد از عظمت و زیبائی آن بنا در شگفت شد. در گوشه ایوان یک نقص و کجی توجه او را جلب کرد پرسید:
آن قسمت چرا درست نشده است؟
گفتند این محل خانه ی پیرزنی است که مایل به فروش نشد و پادشاه هم او را مجبور نکرد.

سفیر گفت:
این چنین کجی و نقص که از عدل و دادگری بهم رسد بهتر از آراستگی و درستی است که از روی ظلم و جور پیدا شود…

 

اشتراک گذاری این مطلب!
کلیدواژه ها: عدالت
   شنبه 5 اسفند 1396نظر دهید »

امیرالمومنین علی علیه السلام:

لِبَعْضِ أَصْحَابِهِ فِي عِلَّةٍ اعْتَلَّهَا جَعَلَ اللَّهُ مَا كَانَ مِنْ شَكْوَاكَ حَطّاً لِسَيِّئَاتِكَ فَإِنَّ الْمَرَضَ لَا أَجْرَ فِيهِ وَ لَكِنَّهُ يَحُطُّ السَّيِّئَاتِ وَ يَحُتُّهَا حَتَّ الْأَوْرَاقِ وَ إِنَّمَا الْأَجْرُ فِي الْقَوْلِ بِاللِّسَانِ وَ الْعَمَلِ بِالْأَيْدِي وَ الْأَقْدَامِ وَ إِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ يُدْخِلُ بِصِدْقِ النِّيَّةِ وَ السَّرِيرَةِ الصَّالِحَةِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ الْجَنَّةَ.

خدا! آنچه را كه از درد بيماري شكايت داري موجب كاستن گناهانت قرار داد، در بيماري پاداشي نيست اما گناهان را از بين مي برد، و آنها را چونان برگ پاييزي مي ريزاند، و همانا پاداش در گفتار به زبان، و كردار با دستها و قدمهاست، و خداي سبحان به خاطر نيت راست، و درون پاك، هر كس از بندگانش را كه بخواهد وارد بهشت خواهد كرد.

 

نهج البلاغه، حکمت ۴۲

 

اشتراک گذاری این مطلب!
کلیدواژه ها: حکمت بیماری
   شنبه 5 اسفند 1396نظر دهید »

  

نفوذی‌های تل آویو در خیابان‌های تهران / “ویز” چگونه در مخفی‌ترین سرویس اسرائیل ساخته شد؟

طرح‌ریزی نرم‌افزار وِیز توسط سه صهیونیست:
براساس این گزارش، در معرفی کلی برنامه مسیریابی وِیز اینگونه آمده که برنامه موبایلی وِیز را در سال 2006 سه شهروند رژیماشغالگر قدس، به نام‌های، ایهود شبتای (Ehud Shabtai)، امیر شنعار (Amir Shinar) و یوری لوین (Uri Levine) طرح‌ریزی کردند که برای توسعه بیشتر آن از سوی دو شرکت سرمایه‌گذاری بزرگ اسرائیلی «ماگما» Magma و «ورتکس» Vertex و یک شرکت آمریکایی نوپا به نام «بلورون وِنچِرز» Bluerun Ventures حمایت مالی شد و در نهایت در سال 2013 با مبلغ یک میلیارد و 200 میلیون دلار توسط شرکت گوگل خریداری شد.

وِیز نرم‌افزاری است که درمسیریابیGPSمورداستفاده قرار میگیردو در استخدام یگان 8200 ارتش رژیم صهیونیستی بوده وموردتقدیر نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی قرارگرفته است.

اشتراک گذاری این مطلب!
   جمعه 4 اسفند 1396نظر دهید »

همیشه چشمی
که قشنگه پاک نیست

ولی ؛ چشمی که
پاکه همیشه قشنگه

پاکترین نگاه ها
مال پاکترین چشم هاست

و پاک ترین چشم ها
مال پاک ترین دل هاست

“چشمتون و دلتون منور به نور خدا”

 

اشتراک گذاری این مطلب!
کلیدواژه ها: چشم پاک

موضوعات: مطالب روزانه
   جمعه 4 اسفند 1396نظر دهید »

 یکی از فناوری‌های فعلی موجود در جهان که سازمان‌های اطلاعاتی و جاسوسی برای #رصد_اطلاعاتی از آن بهره می‌گیرند GEOINT یا GEOspatial INTelligence است.

 این فناوری بر اساس تصاویر مختلف به‌دست آمده از سطح زمین در نقاط مختلف، به بررسی تغییرات ایجاد شده توسط انسان در آن مناطق می‌پردازد.

 فراموش نکنیم که سال‌هاست سطح زمین در نقاط مختلف از جمله ایران توسط #ماهواره‌های_شناسایی اسکن می‌شود و یک مدل کلی از کل کره زمین از جمله ایران به‌دست آمده است.

 حالا با اضافه شدن این تصاویر و آنالیز آنها می‌توان از هر گونه تغییر ایجاد شده‌ی انسانی در منطقه‌ی مورد نظر؛ از جاده‌کشی، تونل‌سازی و اصولاً هر تغییر دیگری خبر دار شد.

 مشخصاً ساخت سیلوی زیرزمینی موشکی یا انبار و #شهرهای_موشکی امری است که در هر حال باعث بروز برخی از تغییرات در شکل زمین در اطراف مناطق ساخت می‌شود که شاید خیلی اوقات در تصاویر هوایی یا ماهواره‌ای مشخص نباشد اما تصاویر تهیه شده از زوایای پایین‌تر مثل همین دوربین‌ها می‌تواند نقطه‌ی وصل و کامل شدن #پازل_اطلاعاتی_و_امنیتی طرف مقابل باشد.

 

اشتراک گذاری این مطلب!
   جمعه 4 اسفند 1396نظر دهید »

  

مرحوم ممقاني در كتاب مراة الكمال مينويسند:
تا وقتي خواب بد را براي كسي تعريف نكرده ايد،اتفاق بدي نخواهد افتاد.
و هنگامي كه از خواب بلند شديد، براي بي اثر كردن خواب بد اعمال زير را انجام دهيد:

١-سجده
٢-ثناي الهي آن مقدار كه ميسر است.
٣-صلوات بر محمد وال محمد
٤-درخواست از خداي تعالي كه اثر خواب را از بين برده و عاقبت آنرا سلامت قرار دهد.
در اينصورت به فضل الهي اثر بدي از آن خواب نخواهد ديد.

 

مراة الكمال.مرحوم ممقاني.ج١،ص٢۷۲

اشتراک گذاری این مطلب!
   جمعه 4 اسفند 1396نظر دهید »

شیطان به حضور حضرت موسی علیه السلام آمد و گفت:

میخواهی تو را هزار و سه پند بیاموزم
فرمود: آنچه که مےدانی من بیشتر می دانم، نیازی به پند تو ندارم.
جبرئیل امین، نازل شد و عرض کرد: یا موسی خداوند می فرماید: هزار پند او فریب است اما سه پند او را بشنو.
حضرت موسی به شیطان فرمود: سه پند از هزار و سه پندت را بگو. شیطان گفت:

1. چنانچه در خاطرت انجام دادن کار نیکی را گذراندی، زود شتاب کن وگرنه تو را پشیمان میکنم.

2. اگر با زن بیگانه و نامحرم نشستی، غافل از من مباش! که تو را به زنا وادار میکنم.

3.چون غضب بر تو مستولی شد، جای خود را عوض کن وگرنه فتنه به پا میکنم.

اکنون که تو را سه پند دادم تو هم از خدا بخواه تا مورد آمرزش و رحمتش قرار گیرم. موسی بن عمران خواسته وی را به عرض خداوند رسانید، ندا رسید :
یا موسی! شرط آمرزش شیطان این است که برود روی قبر آدم و او را سجده کند. حضرت موسی امر پروردگار را به وی فرمود.
شیطان گفت:
یا موسی من موقع زنده بودن آدم وی را سجده نکردم، چگونه حالا حاضر میشوم،
خاک قبر او را سجده کنم!؟

 

کتاب قصص الله، جلد ۱،ص125

 

اشتراک گذاری این مطلب!
کلیدواژه ها: پنـد شیطان
   جمعه 4 اسفند 1396نظر دهید »


احمد بن محمد به حضور امام رضا (علیه السلام) آمد و گفت: چند سال است حاجتي دارم و آن را از خدا خواسته ام و دعا مي كنم.
ولي چون دعايم مستجاب نشده است، در اين مورد شك و ترديدي به دلم راه يافته است.
امام رضا علیه السلام فرمود:
اي احمد، مراقب باش كه شيطان بر تو چيره نگردد تا تو را مأيوس و نااميد كند،
همانا امام باقر (علیه السلام) مي فرمود: مؤمن، نياز خود را از خدا مي خواهد، خداوند اجابت آن را تأخير مي اندازد، به خاطر اينكه ناله و گريه و زاري او را دوست مي دارد.
سپس امام رضا فرمود: سوگند به خدا، تأخير بر آوردن نيازهاي دنيوي مؤمنان براي آنها بهتر از تعجيل در بر آوردن نيازهاي آنها است.
دنيا مگر چه ارزشي دارد؟
 بنابراين از دعا كردن خسته نشو، زيرا دعا در پيشگاه خدا داراي مقام بسيار ارجمند است، بر تو باد كه صبر كني و در كسب روزي حلال باشی و صله رحم به جا بیاوری.

ادامه »

   جمعه 4 اسفند 1396نظر دهید »

 کدام غسل احتیاج به وضو ندارد و می شود با آن نماز خواند؟ 

 پاسخ:
آیت الله خامنه‌ای: کسى که غسل جنابت کرده، نباید براى نماز وضو بگیرد، ولى با غسل هاى دیگر (چه واجب یا مستحبّ) نمى ‏شود نماز خواند و باید وضو هم گرفت.

آیت الله مکارم شیرازی: با هر غسلی (چه جنابت و چه غیر آن، چه واجب و چه مستحب قطعی که استحباب آن با دلیل معتبر ثابت شده باشد مثل غسل جمعه، غسل احرام، غسل شبهاي قدر و مانند آن) می‌توان نماز خواند و وضو واجب نیست، ولی احتیاط مستحب آن است که در غیر غسل جنابت وضو بگیرد. غسل‌های مستحبی که به عنوان «رجا» به جا آورده می‌شوند، جانشین وضو نمی‌گردند.

آیت الله سیستانی: مسأله ۳۸۹ ـ کسی که غسل جنابت کرده نباید برای نماز وضو بگیرد، بلکه با غسل‌های دیگر واجب ـ غیر غسل از استحاضه متوسطه ـ و با غسل‌های مستحب که در مسأله (۶۳۳) می‏آید نیز می‌تواند بدون وضو نماز بخواند، اگرچه احتیاط مستحب آن است که وضو هم بگیرد.

 آیت الله وحید: مسأله ۳۹۷ ـ كسى كه غسل جنابت كرده ، نبايد براى نماز وضو بگيرد ، بلكه با غسلهاى ديگر واجب غير از غسل استحاضه متوسّطه و با غسلهاى مستحبّ كه در مسأله «۶۵۰» مى آيد ، نيز مى تواند بدون وضو نماز بخواند ، اگر چه احتياط مستحبّ آن است كه وضو هم بگيرد.

 آیت الله فاضل: كسى كه غسل جنابت كرده، نبايد براى نماز وضو بگيرد. اما با غسلهاى واجب ديگر نمى تواند بدون وضو نماز بخواند بلكه بايد وضو هم بگيرد.

 

توضیح ‏المسائل مراجع، آیت الله خامنه‏ اى، اجوبه، س 188

 

 

اشتراک گذاری این مطلب!
کلیدواژه ها: غسل،وضو
   جمعه 4 اسفند 1396نظر دهید »

1 3 4 5 ...6 ...7 8 9 10 11 12 ... 354

وصیت نامه شهدا
وصیت شهدا
ذکرایام هفته
ذکر روزهای هفته
دانشنامه سوره ها
سوره قرآن
حدیث موضوعی
حدیث موضوعیدر اين وبلاگ
در كل اينترنت
پربازدیدترین مطالب

کد پربازدیدترین

مهدویت امام زمان (عج)
پخش زنده حرم
وصیت شهدا
سایت مراجع معظم تقلید
صلوات شمار ظهورمولاامام زمان (ع)

.

دعای فرج
کاربران آنلاین
 • مدرسه حضرت فاطمه (س) سقز
 • كوثر
 • مدرسه علمیه کوثر ورامین
 • رحیمی
 • قانعی زارع
 • هاشم پور
 • بقیة الشهداء
 • عابدي
 • آرامـــ
 • منتظر موعود
 • طلبه انقلابی
 • سمیه نکوئیان
 • سین بانو
 • ترنم
 • shab_nevic@
 • عسکری
 • بهاره شیرخانی
 • مستاجر خدا:)
 • شهره شریفی کوفلی
 • شهرآشوب
 • رها
دانشنامه مهدویت
مهدویت امام زمان (عج)
 
تکنیک های سئو